Делатност

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У ЛЕТЊЕМ ПЕРИОДУ

Изводи се од априла до половине новембра.
Неке од важнијих позиција су:

-крпљење ударних рупа асфалт бетоном,
-израда битоносивог слоја и пресвлачење асфалт бетоном краћих деоница путева,
-поправка бетонских тротоара и ригола краћих деоница,
-мања нивелисања “бехатона” и “растер плоча” на тротоарима, платоима и паркинзима,
-прочишћавање путних јаркова краћих деоница и ручно чишћење ригола,
-нивелисање банкина,
-насипање банкина ризлом,
-поправка улица са подлогом од шљунка, ризле, гребаног асфалта и шљаке,
-машински ископ земљаног материјала,
-поправка и постављање ивичњака на краћим деоницама,
-постављање металних заштитних стубића у банкини пута,
-услуге грађевинске механизације за земљане радове и
-превоз грађевинског материјала камионом.

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

Изводи се од половине новембра до краја марта.
Неке од важнијих позиција су:

-набавка ризле и соли за посипање путева,
-дежурство људства и механизације,
-посипање путева соли и ризлом,
-чишћење путева од снега адекватном механизацијом