Контакт

Kontakt

Предузеће за одржавање улица и pутева
“Сирмијум пут” д.о.о.
Сремска Митровица, Светог Димитрија 13

Директор: Михајло Стевић

Контакт телефони:     022 618 040 и 022 2100 800
Маил: preduzece.sirmijumputsm@yahoo.com

Регистарски / матични број: 20940956
Порески идентификациони број ПИБ     108151781
Шифра делатности  4211
Банка Интеза   160-392935-15